Onze webshop is permanent gesloten en gaat niet opnieuw openen
Menu

Privacy Policy

 

Artikel 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Wij, GUYLIAN, hechten heel veel belang aan de bescherming van uw privacy. De verzameling en verwerking van persoonsgegevens wordt daarenboven onderworpen aan strikte, wettelijke voorwaarden.

GUYLIAN is een Belgische vennootschap die de “wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” toepast, zoals gewijzigd door de “wet van 11 december 1998” en door de “wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie”.

We verklaren dat we met dit Privacybeleid ernaar streven om tegen 25 mei 2018 in overeenstemming te zijn met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

Derhalve dient elke verwijzing die in dit Privacybeleid wordt gedaan naar de “Privacywet” te worden begrepen als een verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

GUYLIAN is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van ‘’verwerkingsverantwoordelijke”.

Gelieve dit Privacybeleid zorgvuldig te lezen. Deze is opgesteld om u, als gebruiker van onze Website/Webshop, in te lichten over hoe GUYLIAN met uw gegevens omgaat en hoe u hierop controle kunt uitoefenen. Anders gezegd: deze definieert uw rechten en verplichtingen ten aanzien van GUYLIAN.

Ons Privacybeleid kan onderworpen worden aan toekomstige wijzigingen en aanpassingen. Deze zullen duidelijk worden aangegeven in dit beleid, en we zullen u in dit geval ook uitnodigen om deze wijzigingen en aanpassingen na te lezen.

 

Artikel 2 – WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING?

 

2.1. Initiatief

De Website/Webshop webshop-multilang-cebbae9bdbbf.victhorious.com is een initiatief van:

Chocolaterie Guylian NV (hierna ‘GUYLIAN’ genoemd)
Europark-Oost 1
B- 9100 Sint-Niklaas
Btw-nummer 0405.986.273

2.2. Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u ons bereiken door te klikken op de link ‘Contact’, die u op de Website van GUYLIAN kan terugvinden.

 

Artikel 3 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

 

3.1.      Gegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: zonder inschrijving: uw IP-adres;
 • Categorie 2: uw gebruikers-ID, profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, land;
 • Categorie 3: uw adresgegevens bij het plaatsen van een bestelling;
 • Categorie 4: uw e-mailadres bij de inschrijving voor de nieuwsbrief;
 • Categorie 5: telefoonnummer (wanneer u ons iets wilt melden via sociale media);
 • Categorie 6: overige sociale media-informatie, zoals uw gebruikersnaam, enz.;
 • Category 7: gegevens die GUYLIAN door het plaatsen van cookies bekomt

 

3.2.      GUYLIAN kan op verschillende manieren persoonsgegevens verkrijgen:

a. door het plaatsen van cookies;

b. tijdens uw gebruik en registratie op de Website/Webshop;

c. door vragenlijsten in te vullen (bijvoorbeeld wanneer u ons feedback geeft over onze Website);

d. via sociale media (bijvoorbeeld wanneer u een GUYLIAN -post een vind-ik-leuk geeft, of ons een bericht stuurt op Facebook)

 

Artikel 4 – VOOR WELKE DOELEINDEN ZULLEN MIJN PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT?

 

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor één overkoepelend doel, namelijk om u een veilige, comfortabele en gepersonaliseerde ervaring te bieden telkens u de Website/Webshop bezoekt. Afhankelijk van het feit of u op meer intensieve wijze gebruik maakt van de Website/Webshop, of beroep doet op bepaalde extra diensten, zal GUYLIAN meer informatie van u bijhouden.

De gegevens die wij over u verzamelen, worden voornamelijk verwerkt om ons in staat te stellen de correcte technische werking van de Website/Webshop en de ermee verbonden diensten te garanderen.

Dit gezegd, zullen uw persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor de volgende (interne) doeleinden:

 

4.1.      Algemene doeleinden:

Categorie 1: uw IP-adres voor onze Website/Webshop te onderhouden en te verbeteren, en voor de opname ervan in anonieme statistieken, op basis van het “gerechtvaardigd belang” van GUYLIAN om haar (online) dienstverlening te kunnen blijven verbeteren, zoals:

 • om alle fraude, fouten en crimineel gedrag op de Website/Webshop te ontdekken en er bescherming tegen te bieden.

Categorie 2: profielnaam, gebruikersnaam, wachtwoord, enz. om uw account op de Website/Webshop te beheren zodat u gebruik kan maken van het forum, op basis van de uitvoering van de overeenkomst die u hebt aangevraagd.

 • Met andere woorden: om u toegang te geven tot een gebruikersaccount en om een aankoop op onze webshop te doen.

 Categorie 3: de levering- en facturatiegegevens van uw bestellingen, op basis van de levering van de dienst die u heeft aangevraagd.

Categorie 4: uw e-mailadres om u e-mails, nieuwsbrieven en promoties toe te sturen op basis van uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, bijvoorbeeld:

 • Met het oog op het verstrekken en verbeteren van onze (standaard en gepersonaliseerde) diensten zoals het verstrekken van informatie, het verzenden van nieuwsbrieven en nuttige of noodzakelijke aanbiedingen, de verzameling en verwerking van meningen van gebruikers en het bieden van ondersteuning.
 • Met het oog op het verstrekken en verbeteren van ons productassortiment; om persoonlijke en specifieke producten aan te bieden op basis van de aangeleverde informatie.

Categorie 5: een telefoonnummer wanneer u een klacht indient via sociale media, om op een andere manier contact met u op te nemen.

Categorie 6: overige informatie inzake sociale media, zoals uw gebruikersnaam/gebruikersnamen op sociale media, enz. met het oog op de opvolging van de verzoeken die u ons via deze kanalen heeft gericht, of om ondersteuning te bieden.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, maar u moet begrijpen dat de levering van bepaalde diensten of producten niet mogelijk is indien u weigert om ons bepaalde persoonsgegevens te verstrekken.

 

4.2.      Direct marketing:

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing als u ons uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming geeft (“opt-in”).

Indien u ons uw toestemming hebt gegeven en u werd toegevoegd aan de direct-mailinglijst van GUYLIAN, mag GUYLIAN uw persoonsgegevens gebruiken om u aanbiedingen, informatie over nieuwigheden en ander materiaal met betrekking tot GUYLIAN, haar producten en/of diensten toe te zenden.

GUYLIAN kan uw persoonsgegevens eveneens overdragen aan haar partners met het oog op direct marketing.

Deze toestemming kan steeds kosteloos en zonder opgave van reden worden ingetrokken, door te klikken op de knop “uitschrijven” onderaan elke promotionele e-mail.

 

4.3.      Overdracht aan derden:

Om uw persoonsgegevens te verwerken, verstrekken wij aan onze werknemers toegang tot uw persoonsgegevens.

GUYLIAN doet eveneens beroep op derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, om de door u gevraagde dienst te leveren:

 • Om u nieuwsbrieven te verzenden
 • Om uw mening over onze producten en diensten te verkrijgen
 • Om eenvoudig door u kunnen worden bereikt, werken we met sociale mediakanalen
 • Om uw ervaring op onze Website en Webshop te optimaliseren
 • Om u de producten te kunnen leveren

Toch worden persoonsgegevens voornamelijk verwerkt voor interne doeleinden binnen GUYLIAN. Derhalve kunnen wij u verzekeren dat uw persoonsgegevens niet zullen worden verkocht, verhuurd of anderszins zullen worden overgedragen aan enige niet aan ons verbonden derde.

GUYLIAN heeft alle juridische en technische voorzorgsmaatregelen genomen ter voorkoming van de ongeoorloofde toegang tot en het gebruik van uw persoonsgegevens.

In geval van een gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van de activiteiten van GUYLIAN, waarbij GUYLIAN haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt of staakt, of in het geval GUYLIAN failliet gaat, kunnen uw persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derde partijen worden overgedragen.

In de mate dat dit redelijkerwijs mogelijk is, zal GUYLIAN trachten om u voorafgaand in te lichten over het feit dat GUYLIAN uw persoonsgegevens aan een derde overdraagt, maar u moet zich ervan bewust zijn dat dit niet altijd mogelijk is omwille van technische, of commerciële redenen.

GUYLIAN zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, delen, noch ter beschikking stellen van derden, behalve in de situaties die in het onderhavige beleid zijn voorzien of tenzij u daarmee uitdrukkelijk en voorafgaand heeft toegestemd.

Wij garanderen een vergelijkbaar niveau van bescherming door contractuele verplichtingen op te leggen aan onze onderaannemers die van dezelfde aard zijn als deze voorzien in dit Privacybeleid.

 

4.4.      Wettelijke vereisten:

In uitzonderlijke omstandigheden is het mogelijk dat GUYLIAN wordt verplicht om uw persoonsgegevens over te dragen naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wetten en/of voorschriften. Als dit redelijkerwijs mogelijk is, zal GUYLIAN proberen om u daarover op voorhand in te lichten, tenzij de onthulling van deze informatie wettelijk is beperkt.

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van persoonsgegevens aan GUYLIAN en Distrimedia en u heeft in dit verband een zekere mate van zeggenschap. Als bepaalde informatie onvolledig of schijnbaar onjuist zou zijn, behoudt GUYLIAN zich het recht voor om bepaalde verrichtingen of bestellingen tijdelijk, of permanent uit te stellen.

 

Artikel 5 – HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is. Wij houden uw gegevens bij zolang uw account actief is, of als uw persoonsgegevens nodig zijn om u een bepaalde dienst te verstrekken. Wij beloven dat wij uw persoonsgegevens verwijderen zodra deze gegevens niet langer vereist zijn voor de bovenvermelde doeleinden. De verwijdering is vergelijkbaar met het verwijderen van bestanden op uw computer door middel van het gebruik van de “prullenbak”, waardoor wij de gegevens in zekere mate en gedurende enige tijd kunnen herstellen.

Wij slaan uw persoonsgegevens op en verwerken deze gedurende de periode die nodig is in functie van de verwerking evenals van de contractuele betrekkingen tussen u en GUYLIAN.

 

Artikel 6 – UW RECHTEN ALS BETROKKENE

 

6.1.      Recht op toegang en recht op het verkrijgen van een kopie

U heeft het recht om op elk ogenblik de vrije toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om te worden ingelicht over het doel van de verwerking door GUYLIAN.

6.2.      Recht op correctie, verwijdering of beperking

U heeft de keuze om uw persoonsgegevens met GUYLIAN te delen. U heeft eveneens het recht om GUYLIAN te verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. U erkent dat een weigering om gegevens te delen of een verzoek om deze gegevens te wissen ertoe kan leiden dat de levering van bepaalde diensten en/of producten onmogelijk wordt.

U kan eveneens verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

6.3.      Recht om bezwaar aan te tekenen

U heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u ernstige en gegronde redenen heeft om dit te doen.

U kan tevens bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. In een dergelijk geval zal niet om een specifieke rechtvaardiging worden verzocht.

6.4.      Recht op de overdraagbaarheid van gegevens:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door GUYLIAN worden verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en/of om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

6.5.      Recht op de intrekking van de toestemming

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op de voorafgaande toestemming, heeft u het recht om deze toestemming in te trekken.

6.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kan uw rechten uitoefenen door met ons contact op te nemen, hetzij door te klikken op de link ‘Contact’ op de Website, hetzij door een gewone brief te verzenden aan GUYLIAN, Europark-Oost 1, 9100 Sint-Niklaas.

6.7.       Geautomatiseerde beslissingen en profilering:

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal niet worden onderworpen aan geautomatiseerde beslissingen.

6.8.       Recht om een klacht in te dienen:

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie; Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit heeft geen invloed op enige procedure ingesteld voor een burgerlijke rechtbank.

Indien u schade heeft geleden die is veroorzaakt door de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u een vordering tot schadeloosstelling indienen.

Elke gebruiker kan er zeker van zijn dat zijn persoonsgegevens zullen worden verwerkt op een eerlijke en rechtsgeldige manier. Dit betekent dat de gegevens enkel zullen worden verwerkt voor de bovenvermelde uitdrukkelijke en rechtmatige doeleinden. GUYLIAN en Distrimedia verzekeren tevens dat de persoonsgegevens altijd geschikt, relevant en niet overdreven zijn in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

Artikel 7 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

 

We hebben veiligheidsmaatregelen aangenomen die zowel op technisch als op organisatorisch vlak geschikt zijn ter voorkoming van de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de aanpassing, de ongeoorloofde toegang tot of de toevallige bekendmaking van de persoonsgegevens aan een derde, evenals van de ongeoorloofde verwerking van deze gegevens.

GUYLIAN is geenszins aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door een onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de persoonsgegevens door een derde.

U dient op elk ogenblik te voldoen aan de veiligheidsnormen, bijvoorbeeld door alle ongeoorloofde toegang tot uw aanmeldings- en toegangscode te vermijden. U bent als enige aansprakelijk voor het gebruik van de Website/Webshop op uw computer, IP-adres en identificatiegegevens, evenals voor het vertrouwelijke karakter daarvan.

 

Artikel 8 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

Het onderhavige Privacybeleid wordt beheerd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat uitsluitend van toepassing is op elk mogelijk geschil.

De rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd voor elke vorm van onenigheid dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van het onderhavige Privacybeleid.